xxx
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Ustalone przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

31 października 2017

2 stycznia 2018

18 -20 kwietnia 2018 (dla klasy II)

2 maja 2018

4 maja 2018

1 czerwca 2018

Kontakt